Bình trà nắp kín, Kinhoo

DNH5.11

THÔNG TIN CHI TIẾT

 

Mã hàng

 

 

Tên sản phẩm

 

Thông số kỹ thuật

 

Giá bán

18110S

Bình trà nắp kín, vỏ mờ

1.0 lit

CALL

18115S

Bình trà nắp kín, vỏ mờ

1.5 lit

CALL

18120S

Bình trà nắp kín, vỏ mờ

2.0 lit

CALL

18110M

Bình trà nắp kín, vỏ gương

1.0 lit

CALL

18115M

Bình trà nắp kín, vỏ gương

1.5 lit

CALL

18120M

Bình trà nắp kín, vỏ gương

2.0 lit

CALL